< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2022-11-02, 09.41

Ventspils novada pašvaldība informē, ka Ventspils novada dome 2022. gada 27. oktobra sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 31, 15.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos “Dagnijas lauks”,  kadastra numurs 9878 004 0206, “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, “Struņķi”, kadastra numurs  9878 005 0045 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0212, Užavas pagastā, Ventspils novadā”.

Ar lēmumu var iepazīties – 2022.10.27.VNDSNr.31.pdf (ventspilsnovads.lv) un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25553  

Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada teritorijas plānojuma grafisko daļu, nekustamie īpašumi “Dagnijas lauks”, kadastra numurs 9878 004 0206, “Struņķi”, kadastra numurs 9878 005 0045 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0212 un “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, Užavas pagastā atrodas lauksaimniecības teritorijā (L). Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 4.11. punkta “Lauksaimniecības teritorija” apakšpunktā 4.11.1.3. noteikti teritorijas papildizmantošanas veidi, tai skaitā energoapgādes uzņēmumu apbūve.

Ventspils novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2. punkta apakšpunktā 3.2.2. “Alternatīvā energoapgāde” noteikts, ka vēja elektrostaciju, kuras jauda ir lielāka par 20kW, atļauts izvietot Rūpniecības teritorijā (R) un Lauksaimniecības teritorijā (L), ievērojot Vispārīgajos apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus un papildus prasības. Vēja elektrostaciju novietojumu paredz izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt nosacījumus vēja parka izveidei, veidojot racionālu apkalpojošo infrastruktūru, kas kopumā veicinātu novada ekonomisko aktivitāti.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “Užava Energo”, reģistrācijas Nr. 41203067181, adrese: “Alutiņi”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika